Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder product aangeboden op Atelier G webwinkel en alle leveringen. (“Klant”). Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene voorwaarden van Atelier G is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.2. Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Atelier G en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Atelier G gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Atelier G behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Atelier G bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Betalingen van producten gekocht bij Atelier G geschiedt uitsluitend via bankoverschrijving of via andere voorgestelde betaalmiddelen op de webshop.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Hiervoor heeft u geen speciale software voor nodig. In geval van niet tijdige betaling is Atelier G bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in het Nederlands.

3. Levering en levertijden

De door Atelier G opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste levertermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Deze uiterste levertermijn kan gewijzigd worden bij grote bestellingen en wordt steeds voorafgaand aan de klant meegedeeld.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product terug voorradig is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Atelier G levert uitsluitend in België via Bpost. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor u de aankoop bevestigd. Als de verzendkosten niet automatisch berekend kunnen worden, dan wordt dit vermeld en/of wordt een indicatie van verzendkosten meegedeeld.

4. Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Atelier G is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producten verstrekte technische gegevens. De producten aangeboden door Atelier G voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.

5. Garantiebepalingen

Nieuwe geleverde producten met eventuele defecten zullen vervangen worden door eenzelfde of gelijkwaardig product. Gebruikte goederen kunnen evenwel niet teruggenomen worden, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Atelier G. Gepersonaliseerde producten kunnen nimmer teruggenomen worden.

6. Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden en de juiste producten geleverd werden. Controleer ook of er een zichtbaar gebrek of tekortkoming aanwezig is, indien u deze vaststelt dient u dit binnen de 7 dagen na levering te melden aan Atelier G

7. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzin waarop Atelier G geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Atelier G niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Atelier G heeft het recht overmacht in te roepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Atelier G haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Atelier G opgeschort. Indien deze periode door overmacht langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegde de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding is.

8. Prijzen

Voor het afrekenen op de webshop worden de prijzen van de goederen aan u meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw, recupel , BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld. Aanibiedingen zijn zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte blijft 2 weken geldig, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site, Instagram en Facebook, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten behorend tot Atelier G .

10. Vragen en klachten

Klachten en/of betwistingen moeten binnen de 7 dagen na levering schriftelijk gemeld te worden. Wanneer de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid beperkt tot omruilen van de goederen en is beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Atelier G behandelt klachten steeds zo snel mogelijk en dit uiterlijk binnen de 7 werkdagen.

11. Geschillen

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Atelier G, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

12. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webshop is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk professioneel of juridisch advies aan de klant worden beschouwd. Atelier G probeert ten alle tijde de ter beschikking gestelde informatie volledig en nauwkeurig te houden. Mochten er toch onjuistheden zitten in de westen of sociale media verstrekte informatie, zal Atelier G alle mogelijke inspanningen maken om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Atelier G kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die bestaat uit het gebruik van de informatie op de website. Bij vaststelling van onjuistheden kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site kan ten alle tijde gewijzigd en/of aangevuld worden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 Atelier G | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel